Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
TЪРСИТЕ... ИЛИ ПРЕДЛАГАТЕ
Unicode символи
Използвани Unicode символи
(в случая на Windows Internet Explorer последната графа показва
знаци от шрифта "Symbol", които им съответстват)

 
Unicode
символ
номернечислов
HTML код
GIFописаниесъответен
знак
¬172 ¬  знак за отрицаниеШ
°176 °  знак за градуси°
8211   дълга чертица-
8220   български затв. кавички 
8222   български отв. кавички 
8226  черно кръгче·
8230   многоточиеј
8242   примў
8594   стрелка надясно®
8595   стрелка надолу 
8596   двупосочна стрелка«
8600    низходяща стрелка надясно 
8601    низходяща стрелка наляво 
8704   квантор за общност"
8706   криво d
8707   квантор за съществуване$
8709   знак за празно множествоЖ
8712   знак за принадлежностО
8713 знак за непринадлежностП
8722   знак минус-
8743   знак за конюнкцияЩ
8744   знак за дизюнкцияЪ
8745   знак за сечениеЗ
8746   знак за обединениеИ
8776   знак за приблизително равенство»
8800 знак за неравенство
8801   знак за еквивалентностє
8804   по-малко или равноЈ
8805   по-голямо или равноі
8838   съдържа се като подмножествоН
8839   съдържа като подмножествоК
8872  знак за вярностъ=
8877  знак за невярностъ
9251    знак за интервал 
9633    бяло квадратче 
Copyright © SITEMAKER112, 2009. All Rights Reserved
БД заявки: 13.