Username:    Password:       Signup |  Forgot Password?
TЪРСИТЕ... ИЛИ ПРЕДЛАГАТЕ
FUN
Из бумагите на адв. Д. Чернев


ПРЕДБРАЧЕН ДОГОВОР


           Днес, …………….. г. в гр. София на едно тайно място при неизяснени обстоятелства се сключи настоящия предбрачен договор между: ………………………………………………………, живущ в гр. ……….....……........... ул. (ж.к)………………………………., № (бл.) ……… притежаващ лична карта №………………… издадена на ……………. г. от …………… РПУ на МВР - …………., ЕГН ………………… наричан в договора за краткост СЪПРУГ от една страна. И ………………………………………………………, живуща в гр …….....…...……. ул. (ж.к)………………………………., № (бл.) ……… притежаваща лична карта №………………… издадена на ……………. г. от …………… РПУ на МВР - …………, ЕГН…………………, наричана в договора за краткост СЪПРУГА от друга страна.

          ПРЕАМБЮЛ. Като взеха предвид изконните добродетели на българския народ неговото непреодолимо желание да създаде и скрепи в доброволен съюз най-малката клетка на гражданското общество - Семейството и като не забравиха решаващата роля на управляващата класа за подпомагане и насърчаване на извънбрачните връзки вследствие бурния социално-икономически разтеж през последните години, отчасти на основание чл.9 от ЗЗД - относно свободата на договаряне, както и отчасти на разпоредбите на семейния кодекс - относно ,,некои съображения" за гражданския брак, страните по настоящият предбрачен договор се споразумяха за следното:
          1. ПРЕДМЕТ НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР
          1.1. СЪПРУГЪТ дарява СЪПРУГАТА с най-ценното което има, а именно своята лична свобода и мъжественост, като дава съгласието си да встъпи с нея в законен граждански брак (едно бъдещо-несигурно събитие) доколкото това не противоречи на клаузите на настоящия предбрачен договор и са изпълнени особените му изисквания.
          1.2. СЪПРУГАТА с радост приема направената саможертва от СЪПРУГА по т.1.1. и му предоставя безвъзмездно за временно или безсрочно ползване, по предназначение или не, по начин и средства каквито той намери за добре, заедно или поотделно всичко което има, а то включва много!
          2. СРОК НА ПРЕДБРАЧНИЯ ДОГОВОР
          2.1. Настоящия предбрачен договор се сключва по принцип за неопределен срок, доколкото в някоя бъдещата - несигурна, но предизвестена майска или декемврийска утрин СЪПРУГЪТ не се събуди по никое време в брачното ложе и поглеждайки морно спящата до него непозната не си зададе краткия но съдържателен въпрос: ,,Коя пък беше тая ?".
          3.СЕМЕЙНА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ
          3.1. Страните по настоящия предбрачен договор ясно съзнавайки неизбежността и необходимоста от семейни имуществени вноски с голямо нежелание и нетърпимост към особените изисквания на действащото законодателство и обичаи се съгласяват за постигане целите на брачния съюз да обединят в едно нерушимо цяло своето лично имущество по видове и характеристики, съгласно Приложение №1 - Опис на недвижимите имоти и движими вещи привнесени от съпрузите при учредяването на предбрачен съюз, неразделна част от настоящия договор.
          3.2. Така създадената (при спазване условията на т. 3.1. и изисквания на този договор) семейна общност представлява бездялова съсобственост от имуществени права и неимуществени задължения на страните съществуваща по време на брачния съюз, а в определени случаи описани по-долу и след неговото безвъзмездно унищожаване в полза на една от страните.
          4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГА СЪПРУГЪТ има следните права:
          4.1 Да изразява свободно волята си и налага безапелационно своето мнение при решаване на семейните дела с цел постигане на хармонично и безконфликтно съжителство посредством използуване метода и принципите на единоначалието.
          4.2 Да упражнява цялостна фактическа и физическа власт върху СЪПРУГАТА с цел укрепване присъщите на душевността на българския народ патриархални традиции, като се въздържа от причиняването на ненужни и непоправими щети или липси по отношение целостта на обекта с които би причинил сам на себе си явни затруднения.
          4.3. Да приеме със смирена благодарност и доколкото е възможно без явно изразяване на неудовлетвореност в своя патримониум всички движими и недвижими вещи привнесени от СЪПРУГАТА, съгласно Приложение № 1, като обещае да си служи с тях еднолично, както намери за добре, по време или след разпадане на брачния съюз в случай, че целта му се окаже непостижима или явно ненужна.
          4.4. СЪПРУГЪТ има право и е длъжен еднолично да определя и други неупоменати по-горе и дадени изключително нему субективни права, като се ръководи от обективните позиви на вътрешния си глас. СЪПРУГЪТ има следните задължения:
          4.5. Стриктно да спазва повелителните норми на т.т. 4.1, 4.2, 4.3 и особено императивната норма на т. 4.4.
          4.6 Да води целесъобразен начин на живот по време на брачния съюз, което включва непрестанни срещи с приятели, запои по кръчми придружени с присъщите за такива мероприятия неконтролируеми прояви, като особен дълг на СЪПРУГА се вменява непрестанното поддържане на крепка и нерушима извънбрачна/ни/ връзка/и/, тъй необходима за запазване целостта на най-малката клетка на гражданското общество. 
          5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪПРУГАТА СЪПРУГАТА има следните права: 
          5.1. Непрестанно да изразява благодарността и признателността си към СЪПРУГА за това, че той все още я търпи, стига с тези свои действия да не натоварва и оттегчава обременената с мисъл за семейното огнище психика на главата на семейството.
          5.2. Да се радва от сърце на вечните запои и похождения на своя другар в живота, които сплотяват семейните отношения и подчертават неговите добродетели.
          5.3. Да отправя всякакви устни прошения до своя съпруг и смирено да очаква неговия строг, но справедлив отговор. Писмените прошения се считат за валидно отправени след устното парафиране и одобрение на съпруга. Съпругата има следните задължения:
          5.4. Да удовлетворява незабавно и безприкословно всички желания и капризи на своя СЪПРУГ, продиктувани от стремежа му към съвършенство в това число и тези с нестандартно съдаржание на петитума, които се приема, че са израз на неизчерпаемата му любознателност, тъй присъща за младежкия и свободолюбив дух.
          5.5. Да води домакинството с грижа на добър стопанин, което включва освен обикновените битови дейности /готвене, чистене, пазарувани, изпиране, гладене и др./ и следните неизчерпателно изброени дребни текущи поправки по семейното огнище: ежегодно пребоядисване на семейното жилище /латекс-три ръце/; ежегодно пренареждане, циклене и лакиране на паркет; текущи пробивно-взривни работи /работа с hilti, архитектурни подобрения, след получаване писменно разрешение от съпруга и др./; подръжка на ВиК и електро инсталация; други.
          5.6. Вечер да очаква с трепет появата на СЪПРУГА в приятен вид с "чехлички" в ръце и предварително сложена на масата "ракийка и салатка".
          5.7. Да се грижи непрестанно за доброто физическо и душевно състояние на СЪПРУГА, като прави всичко необходимо за постигане на тази висша цел без излишни "хър-мър", защото полза от тях няма да има.
          5.8. Да проявява /умерена/ инициатива, като в многото свободно време с което разполага да изготвя планове и скици за подобряване и усъваршенстване на брачните съвкупления /доколкото ги има/.
          5.9. Освен горепосочените задължения СЪПРУГАТА системно се усведомява за формираните нови желания и педложения за подобряване на съвместното съжителство направени от СЪПРУГА, които след писменото им представяне от него се счита за неразделна част от този договор.
          6.ГАРАНЦИОНЕН СРОК
          6.1. СЪПРУГЪТ дава неопределен гаранционен срок за своята мъжественост, който изцяло зависи и е обвързан с провилната експлоатация от страна на СЪПРУГАТА, съгласно изискванията на индивидуалните му потребности.
          6.2 СЪПРУГАТА дава доживотна гаранция /независеща от начина на експлоатация/ на своите анатомични дадености и релеф, като при констатирани телесни изменения или скрити дефекти се задължава да ги отстрани незабавно на свой риск и за своя сметка, но само след предварително осигуряване на подходаща/и/ 18 годишна/и/ екзотична/и/ заместителка/и/ за целия срок необходим за въстановяване на първоначалното фактическо състояние.
          7.САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
          7.1. При неизпълнение на задълженията си по настоящия предбрачен договор СЪПРУГЪТ понася изключително неблагоприятните последици свързани с наказанието "Забележка", което може да бъде наложено от съпругата само след пълно доказване от нейна страна на безупречно изпълнение на собствените и задължения.
          7.2. При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си, включително и проявена неуместна злоядост в решителния миг, СЪПРУГАТА по желание на СЪПРУГА се съпровожда от кварталните песове до дома на "мама и тате" без право на помилване, с което договора се счита за прекратен.
          8.ОБЩИ УСЛОВИЯ
          Всички спорове по изпълнението на настоящия предбрачен договор се решават в полза на СЪПРУГА, а ако това се окаже невъзможно - от едноличен арбитър в лицето на ............................... - по справедливост и в пряка зависимост от предложения хонорар определен чрез системата на етажна прогресия или чрез обикновено преброяване на следващите числото едно изписани с нули. Настоящият предбрачен договор, заедно с Приложение №1 към него, се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и влиза в сила от момента на устното му парафиране от СЪПРУГАТА.

 

 

СЪПРУГ:..........................  СЪПРУГА:........................
/............. ........../              /......................./


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Предбрачен договор
oт..................................г.

ОПИС/кратък и неизчерпателен/ на недвижимите имоти и движими вещи, внесени от страните при учредяване на брачния съюз:

 

           Вноски на съпруга:
          1.Недвижими имоти: няма
          2.Движими вещи:
             - одеяло
             - чифт долно бельо
             - четка за зъби /без паста/
          Вноски на СЪПРУГАТА:
          1.Недвижими имоти:
             - апартамент в гр.София - ............. кв.м./но не по-малко от 120кв.м./
             - вила около гр.София - ................. кв.м./но не по-малко от 250кв.м./
             - къща на село/може и в чужбина/ - ................. кв.м.
          2.Движими вещи:
             - лек автомобил
             - цветен телевизор
             - автоматична пералня
             - други: /вкл.всичко необходимо за задоволяване на потребностите МУ.СЪПРУГ:......................  СЪПРУГА:........................
/..................../              /....................../


Отиди на страница       >>  
Copyright © SITEMAKER112, 2009. All Rights Reserved
БД заявки: 12.